بهترین وکیل گواهی حصر وراثت | مشاوره حقوقی رایگان گواهی حصر وراثت | وکیل گواهی حصر وراثت در تهران

گواهی حصر وراثت

وقتی یکی از اقوام و بستگان شما (پدر و مادر و…) فوت می نماید شاید برای آنکه بتوانید اموال بجامانده از متوفی را تقسیم نمایید باید درخواست گواهی حصر وراثت را به  شورای حل اختلاف، محل اقامت متوفی تقدیم نمایید. سپس شورای حل اختلاف مبادرت به صدور گواهی حصر وراثت می نماید که در آن تعداد ورثه و مشخصات سجلی و میزان سهم الارث هر یک از ورثه معین گردیده است .

قوانین مربوط به گواهی حصر وراثت

ماده اول در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفایی را اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت اخذ نمایند و یا طلب متوفایی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین یا اسناد تصدیقی برای سمت و یا انحصار وراثت از آنها بخواهد باید به طریق ذیل رفتار شود.
ماده دوم – شخص و یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراث تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می دهند تقدیم کند در صورتی که محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد به یکی از محاکم صلح تهران باید مراجعه شود.
تبصره – در غیر این مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصی که متصرف مال منقول یا غیر منقول است منکر باشد امر به اقامه دعوی در محاکم صالحه خاتمه خواهد یافت .
ماده سوم امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می دهد
باید تمام ادله و اسناد مستدعی و یا مستدعیان تصدیق را از ورقه سجل احوال و شهادت شهود و غیره تحت نظر گرفته شرحی در جریده رسمی و یکی از جراید محل به خرج مستدعی یا مستدعیان سه دفعه متوالیا ماهی یک دفعه اعلان کرده و پس از انقضا سه ماه از تاریخ نشر اولین اعلان در صورتی که معترض نبود تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث به مستدعی و یا مستدعیان می دهد و در صورت اعتراض امین صلح و حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می دهد مطابق اصول رسیدگی کرده حکم خواهد داد و این حکم قابل استیناف و تمیز خواهد بود.
در صورتی که معترض ادعای خود را تا دو ماه تعقیب نکرد حق اعتراض او ساقط و محکوم به ادای خسارت می شود.
ماده چهارم در صورتی که با نبودن معترض رای امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می دهد دائر به رد تقاضای مستدعی یا مستدعیان تصدیق باشد مستدعی یا مستدعیان تصدیق می توانند در ظرف ده روز پس از ابلاغ رای به نزدیکترین محکمه بدایت شکایت کنند و رای آن محکمه بدایت پس از استماع عقیده مدعی العموم قاطع خواهد بود.
ماده پنجم مدیون و یا متصرف مال متوفی باید در مقابل اخذ اصل و یا
سواد مصدق تصدیق امین صلح یا حاکم بدایت دین خود را که به متوفی داشته و مال متعلق به او را که نزد خود دارد و به صاحب و یا صاحبان تصدیق تادیه و یا تسلیم کند – در صورت استنکاف مسئول خسارات وارده بر دارندگان تصدیق خواهد بود و در صورت تادیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهد شد و مدعی مزبور حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده اند.
ماده ششم اگر اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد متعلق به اشخاص
مجهول الوارث که در تصرف دولت یا موسسات تجارتی و یا صرافی و غیره و یا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت به مال غیر منقول از تاریخ فوق مالک کسی به عنوان وراثت ادعا ننماید دیگر ادعایی پذیرفته نخواهد شد و اموال مزبوره متعلق به دولت است که به مصرف موسسات خیریه برساند.
تبصره – موسسات تجارتی و صرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال
مجهول الوارث نزد آنها است مکلفند به وسیله پارکه های بدایت هر محل آن اموال را تسلیم و یا تادیه به دولت نمایند.
ماده هفتم مفاد مواد فوق در موردی نیز باید رعایت شود که اداره ثبت
اسناد و املاک برای صدور سند مالکیت و یا تبدیل ملکی که به نام متوفی ثبت شده است به اسم وارث یا وراث او یا برای هر مقصود دیگری از تقاضاکننده سند مالکیت و یا تبدیل و غیره تصدیقی برای وراثت و عده وراث بخواهد.
ماده هشتم مستدعی و مستدعیان تصدیق باید مخارج ذیل را تادیه نمایند:
۱ – برای رسیدگی در نزد امین صلح یا حاکم بدایت سه تومان
۲ – برای اخذ تصدیق یک تومان
۳ – برای هر سواد که داده می شود پنج قران
ماده نهم هر گاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده دهم هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت برخلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده یازدهم هر گاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضا مدتی که به موجب ماده ۶ مقرر است مال و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تادیه ننمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.
در صورتی که متصرف یا مدیون شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه آن که متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.
ماده دوازدهم – اگر مال در معرض تلف و تضییع بوده و یا اعتبار مدیون و یا کسی که مال نزد او است مشکوک باشد محکمه می تواند برای حفظ مال اقدامات لازمه را اعم از فروش یا تودیع آن به محل معتبری و یا گرفتن ضامن به عمل آورد.

مزایای داشتن بهترین وکیل جهت گواهی حصر وراثت

  1. در کوتاهترین زمان گواهی انحصار وراث توسط بهترین وکیل گواهی حصر وراثت صورت می گیرد .
  2. حضور وراث در مراجع قضایی نیازی نیست.
  3. وکیل میزان سهم وراث را از ماترک متوفی مشخص می نماید .
  4. اموال متوفی که مشخص نیست را وکیل میتواند معرفی کند.

شما عزیزان میتوانید جهت مشاوره حقوقی رایگان و تماس با ما روی نوشته کلیک نمایید یا به سایت وکیل نمونه مراجعه نمائید.

مدت زمان انجام کار

گواهی حصر وراثت به موجب دادخواستی که به شورای حل اختلاف ارایه می‌شود و با انجام تشریفاتی که در قانون امور حسبی پیش‌بینی شده است، صادر می‌شود.

دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارك مربوط، با هزینه متقاضی، درخواست وی را یک نوبت در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند.
پس از گذشت یك ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی كه كسی به آن اعتراض نکند بدون تشكیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت كه بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترك است، صادر می‌کند.صدور گواهی تصدیق حصر وراثت بدان معناست که ورثه فرد متوفی منحصر به افرادی است که نامشان در این گواهی قید شده است.

مدارک لازم جهت گواهی حصر وراثت

  1. اصل و کپی شناسنامه ورثه و متوفی
  2. گواهی فوت متوفی
  3. گواهی مالیات بر ارث
  4. استشهادیه محضری
3- پشتیبانی تا موفقیت!
۳- پشتیبانی تا موفقیت!
تا موفقیت پرونده , وکلای ما از شما پشتیبانی و حمایت خواهند کرد.
2- عقد قرار داد وکالت
۲- عقد قرار داد وکالت
دادخواست، شکواییه و لایحه را با بهترین وکیل تنظیم و ارجاع دهید.
1- مشاوره حضوری
۱- مشاوره حضوری
با بهترین وکیل در موضوع مربوطه مشاوره بگیرید.

۳,۶۵۹

پرونده های موفق

۱,۷۰۵

تعداد موکلین طرف قرارداد

۳,۸۹۵

پرونده های ثبت شده

۳۴

وکلای خبره

سوالات متداول

بعد از گذشت ۸ماه از دریافت برگه انحصار وراثت متوجه اشتباه در درج نام خانوادگی متوفی شده ام. آیا قابل پیگیری می باشد؟

تقاضای اصلاح بدین

آیا ورثه میتواند قبل از انجام امور انحصار وراثت، سهم الارث خود را از طریق وکالت محضری به فرد دیگری منتقل نماید؟

هم بله هم خیر بستگی به نحوه اقدام دارد.

آخرین محل فوت پدر بزرگم تهران است، آیا میشود در جای دیگر انحصار وراثت کرد، اگه بله احدی از وراث میتواند برای این موضوع شکایت کند یا برای من مشکلی پیش بیاید؟

محل وقوع ملک وی میشه بله از سوی هرکدام از ورثه امکان پذیرست.

اگر متوفی قبل از فوت اموالی را تقسیم کرده باشد در هنگام انحصار وراثت چگونه میشود؟

انحصار وراثت یعنی تعیین ورثه منحصر به فرد متوفی در صورت تقسیم اموال زیاده بر ارث قابل بازپس گیریست مگر انتقال به صورت یکی از عقود لازم صورت گرفته باشد.

آیا باید برای گرفتن حصر ورثه به اداره دارایی مراجعه کرد؟

خیر، مگر اینکه فرد فوت شده قبل از سال ۹۸ فوت کرده باشد که بایستی گواهی از اداره مالیات اخذ شود.

بیش از ۱۵۰۰ نوع فرم ، دادخواست و قرارداد حقوقی را رایگان دریافت نمایید...

دنبال چه نوع فرمی هستید؟!...

فرم های قضایی

فرم های قضایی

اظهارنامه ها

اظهارنامه ها

لوایح قضایی

لوایح قضایی

شکواییه ها

شکواییه ها

دادخواست ها

دادخواست ها

مقالات و آموزش ها در این حوزه...

پست یافت نشد